VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY (ďalej „VOP“)

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA


· Tieto Všeobecné Obchodné Podmienky (VOP) upravujú vzťah medzi firmou  JURsat COMPUTERS  Ladislav Jurdik, Mučeníkov 1, 060 01  Kežmarok (Distribútor) a jej zákazníkmi ( Kupujúci, Díler ).

 

· Všetky dodávky tovaru a služieb podliehajú VOP. Kupujúci prijíma platnosť obchodných podmienok odberom tovaru alebo služieb u predávajúceho a týmto aktom pre neho vstupujú v platnosť.

·  VOP sú dostupné na internetovej stránke www.inktec.sk a v sídle Distribútora.

2. KONTAKTNÁ ADRESA A PRACOVNÁ DOBA


· Sídlo firmy:
JURsat COMUTERS Ladislav Jurdik,  Mučeníkov 1, 060 01  Kežmarok  tel. č.: 052/4522 367, fax: 052/4681 192, e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

· Pracovná doba: Pondelok - Piatok: 8:00–12:00 a 13.00-17:00 hod

3. KUPUJÚCI

 

· Kupúci je každá fyzická alebo právnicka osoba bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť  Všeobecnými Obchodnými Podmienkami ( t. j. aj Díler ).


4. DÍLER

· Dílerom sa môže stať každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa preukáže výpisom z obchodného registra alebo živnostenským listom, kde má ako predmet podnikania uvedené „kúpa a predaj tovaru v rámci voľnej živnosti“ alebo „kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja“ alebo „ predaj tovaru a poskytovanie služieb v oblasti výpočtovej a kancelárskej techniky“.

· Díler nie je konečným spotrebiteľom tovaru, ale predáva tento tovar tretím osobám.

 

· Overenie Dílera vykoná Distribútor v Živnostenskom registri SR alebo Obchodnom registri SR  prostredníctvom internetu po zaregistrovaní sa kupujúceho v internetovom obchode.

 

· Po overení Dílera Distribútorom  bude Dílerovi zabezpečený prístup k Dílerským cenníkom, k objednávaniu tovaru, k evidencii objednávok, a pod.

 

· Distribútor má právo Kupujúcemu zrušiť štatút Dílera, ak jeho objem objednávok za posledné tri mesiace nedosiahol výšku 150,- EUR bez dane z pridanej hodnoty.

5. CENY TOVARU


· Ceny sú zverejňované pravidelne na internetovej stránke distribútora www.inktec.sk. Ceny sa môžu meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia na základe denných zmien kurzov,  nákupných podmienok, dostupnosti tovaru, a pod.

 

· Ceny tovaru v Dílerskom cenníku sú výhradne určené pre Dílerov. Tieto ceny sú zverejňované pravidelne na internetovej stránke distribútora www.inktec.sk. Ceny sa môžu meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia na základe denných zmien kurzov, nákupných podmienok, dostupnosti tovaru, rozsahu obchodnej spolupráce s Dílerom a pod.


6. OBJEDNÁVANIE TOVARU

· Objednávku možno doručiť osobne, poštou, faxom, internetovým obchodom alebo emailom. V prípade telefonickej objednávky môže Distribútor požadovať jej písomnú formu.

· Na objednávke je potrebné uviesť skladové číslo objednaného tovaru, množstvo, požadovaný termín dodania, spôsob dopravy a kontaktnú osobu. V prípade neuvedenia termínu dodania, bude tovar dodaný v najskoršom možnom termíne. Pri neuvedenom spôsobe dopravy si vyhradzujeme právo na určenie spôsobu dopravy.

· Kupujúci je si vedomý zodpovednosti a možných následkov plynúcich zo zneužitia pridelených mien a hesiel pre vstup do internetového obchodu.

· Distribútor môže na objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu poskytnúť rôzne výhody (zľavy, darčeky, doprava zdarma, ...).

· Pri objednávke špecifického tovaru môže Distribútor požadovať od Kupujúceho zálohu vo výške min. 30% z ceny tovaru. V prípade, že Kupujúci tento tovar neprevezme, bude mu vystavená faktúra storno poplatky vo výške zaplatenej zálohy a zaplatená záloha bude použitá ako úhrada tejto faktúry.

7. FINANČNÉ PODMIENKY

· Nový Díler – každý nový Díler nakupuje tovar na platbu vopred prevodom na účet, alebo na platbu na dobierku. Pri osobnom odbere je nutné zaplatiť odber tovaru v hotovosti. Prvý odber tovaru je limitovaný minimálnym odberom za 100,- EUR  bez DPH.

· Úhrada tovaru

1.       Platbou vopred – uskutočňuje sa prostredníctvom bankového prevodu na základe vystavenej faktúry, ktorá bude Kupujúcemu zaslaná mailom   alebo poštou. Po pripísaní príslušnej čiastky na účet Distribútora je tovar pripravený na dodanie. V prípade, že tovar nie je do 5 pracovných dní od vystavenia faktúry uhradený, je objednávka zrušená.

2.       Platbou v hotovosti – Kupujúci môže uhradiť tovar v mieste sídla firmy Distribútora.

3.       Platba po dodávke tovaru

  • dobierkou – pri preberaní dobierky

  • v špecifických prípadoch na základe vystavenej faktúry s príslušnou dobou splatnosti.

 

· Penalizácia - Kupujúci sa zaväzuje uhradiť faktúru v dohodnutej lehote splatnosti a zároveň súhlasí s tým, že v prípade nedodržania termínu platby môže mu byť fakturovaná zmluvná pokuta vo výške 0,5% z nezaplatenej sumy za každý deň oneskorenia.

· Dátum úhrady - Peňažný záväzok za prevzatý tovar je splnený pripísaním platenej sumy na účet Distribútora, respektíve uhradením do pokladne Distribútora.

8. DOKLADY

· Faktúra – štandardne vystavujeme faktúru, ktorá obsahuje všetky zákonné náležitosti poskytnuté Kupujúcim. Faktúra sa odovzdáva pri osobnom odbere tovaru alebo sa posiela spolu s tovarom. Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

9. ODBER A PREPRAVA TOVARU

· Osobný odber – tovar je možné vyzdvihnúť osobne v sídle Distribútora v pracovných dňoch Pondelok– Piatok 8:00–12:00 a 13.00-17:00 hod. Pri osobnom odbere neuznávame dodatočné reklamácie na množstvo alebo druh tovaru.

·
Preprava tovaru - Na žiadosť odberateľa zabezpečíme prepravu tovaru do 48 hodín prepravnou službou alebo poštou. V prípade, že objednávku k nám doručíte do 12:00 a tovar je na sklade, bude vám doručený podľa našich možností v nasledujúci pracovný deň.

· Kontrola zásielky - Pokiaľ Kupujúci zistí nekompletnosť alebo poškodenie zásielky pri dodávke tovaru prostredníctvom prepravcu, musí túto skutočnosť vyznačiť na prepravnom liste resp. spísať  záznam o poškodení zásielky. Ak zásielku dostal nepoškodenú, ale v balení chýba tovar, alebo je zamenený, musí uplatniť reklamáciu do dvoch pracovných dní od prevzatia dodávky. Inak sa dodávka považuje za kompletnú a bez chýb.

· Cena za prepravu

Kupujúcemu  zasielame tovar poštou, poštou na dobierku, DPD prepravnou službou, alebo DPD na dobierku.

 

Pre maloobchod pri nákupe tovaru nad 40 EUR s DPH je cena prepravného zdarma.

Pre dílerov pri nákupe tovaru nad 150 EUR bez DPH je cena prepravného Slovenská pošta zdarma.

Pre dílerov pri nákupe tovaru nad 200 EUR bez DPH je cena prepravného DPD zdarma.

 

Poplatok za prepravu prostredníctvom Slovenskej pošty je 3,50 s DPH

Poplatok za prepravu prostredníctvom DPD je 6,00 s DPH

Poplatok za dobierku je 1,50 EUR s DPH

 

 

· Pozastavenie dodávok – Distribútor môže zastaviť dodávanie tovaru Kupujúcemu, ak má minimálne jednu faktúru po lehote splatnosti. Distribútor nie je zodpovedný za problémy spôsobené s pozastavením dodávok Kupujúcemu.

10. ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

• Vzťahy medzi Distribútorom a Kupujúcim pri reklamáciách sa riadia Obchodným zákonníkom podľa § 422 až 442. Doba reklamácie je špecifikovaná v §436 bod 2 a §437 bod 1-5.

Kupujúci prijíma platnosť záručných a reklamačných podmienok odberom tovaru alebo služieb u predávajúceho a týmto aktom pre neho vstupujú v platnosť.

Pri osobnom odbere neuznávame dodatočné reklamácie na množstvo alebo druh tovaru.

V prípade zasielania tovaru prostredníctvom prepravnej spoločnosti je Kupujúci povinný tovar prehliadnuť pri prevzatí zásielky. Ak Kupujúci zistí mechanické poškodenie tovaru alebo nekompletnosť zásielky (počet balíkov a ks) podľa prepravného listu, bez odkladu kontaktuje prepravcu a spíše zápis o škode. Následne kontaktuje reklamačné oddelenie Distribútora, kde bude reklamácia tovaru na základe zápisu o škode ďalej riešená.

Reklamácie na tovar v nepoškodenom balení a reklamácie na zjavné vady (poškrabanie, prasknutie, zlomenie, ...) akceptujeme do 48 hod po prevzatí zásielky.

Kupujúci je povinný predávajúcemu reklamovať chyby tovaru bez zbytočného odkladu podľa podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach Obchodného zákonníka.

Ak je na tovar poskytovaná záruka, musí byť vada oznámená a nároky vyplývajúce z vady tovaru uplatnené do konca tejto záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

Na niektorých výrobkoch uvádzame dobu spotreby. Uvedená doba je označením obdobia, počas ktorého výrobca zaručuje bezproblémové použitie výrobku. Táto doba sa nezhoduje so záručnou dobou.

 

Záruka začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. V prípade, že Kupujúci nie je konečný spotrebiteľ, má nárok na predĺženie vyššie uvedených záručných lehôt o preukázateľný počet dní, ktorý uplynul medzi zakúpením tovaru vo firme JURsat COMPUTERS a predaním tovaru konečnému spotrebiteľovi, maximálne však najviac o 30 dní.

Miesto reklamácie – miestom reklamácie je sídlo firmy JURsat COMPUTERS. Náklady na dopravu do miesta reklamácie znáša Kupujúci. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru k nám hradí Kupujúci a späť ku Kupujúcemu v prípade oprávnenej reklamácie hradí naša firma.

 

Potrebné dokumenty - Záruku možno uplatniť iba v prípade vrátenia chybného tovaru v pôvodnom obale s príslušenstvom, spolu s kópiou faktúry, pokladničného dokladu a vyplneným reklamačným protokolom. Reklamačný protokol musí obsahovať popis chyby a meno osoby, ktorý chybu overil. Pri nesplnení týchto podmienok bude tovar odoslaný späť na náklady Kupujúceho.

• Distribútor nezodpovedá za vady tovaru a neposkytuje záruku v zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok, ak má tovar odstránené alebo poškodené výrobné číslo, ak bol mechanicky poškodený po jeho prevzatí, poškodený v dôsledku prevádzkovania v nevhodných podmienkach, vystavený chemicky agresívnemu prostrediu, vysokej teplote elektrickému alebo magnetickému poľu, ak má odstránenú plombu alebo ak bol poškodený živelnou pohromou, poruchou elektrického prúdu alebo nevhodnou obsluhou.

 

Počas záruky zaistí Distribútor odstránenie poruchy výrobku. Vyhradzuje si právo nahradiť neopraviteľný diel dielom podobným alebo s rovnakými technickými parametrami alebo vymeniť tovar za nový. V prípade výmeny sa nepredlžuje dĺžka záruky, ale pokračuje pôvodná. Nárok na zľavu nevzniká.

Pri neoprávnenej reklamácií účtujeme manipulačný poplatok vo výške 10,- EUR bez DPH

• Atramentové kazety - v prípade, že je z kazety spotrebované viac ako 10% atramentu, výrobca reklamácie neuznáva. Súčasťou reklamačného protokolu musí byť aj výtlačok s preukázanou chybou kazety. Ku výtlačku pripíšte stručne nastavenie tlačiarne pri akom bol výtlačok vytvorený. Urýchlite tým proces vybavenia reklamácie. Kazety zasielajte tak, aby sa cestou ku nám nemohli ešte viac poškodiť, prípadne poškodiť iný zasielaný tovar. Zabezpečte trysky pred zasychaním prelepením lepiacou páskou alebo zaslaním vo vzduchotesnom obale. Po ukončení práce skontrolujte, či sú kazety zaparkované na svojom mieste. Predídete tým zaschnutiu kazety, na ktoré sa záruka   nevzťahuje.

11. Ochrana osobných údajov

Kupujúci uvádza pri registrácii tieto údaje: meno a priezvisko/obchodné meno, adresu trvalého bydliska/sídlo, PSČ, IČO, DIČ/IČ DPH, adresu elektronickej pošty, číslo telefónu. Údaje sú nevyhnutné pre identifikáciu kupujúceho a prípadnú komunikáciu.

Tieto údaje umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad (faktúru) požadovaný zmluvnými stranami, prípadne slúžia pre účely identifikácie platby kupujúceho vykonanou bankovým prevodom.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi, zhromažďuje ich len za vyššie uvedeným účelom a na skvalitnenie svojich služieb. Kupujúci ako dotknutá osoba odoslaním objednávky vyhlasuje, že súhlasí v súlade s ust. § 7 zákona č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci a ním oprávnené osoby spracúvali a uchovávali jeho osobné údaje uvedené v registrácii a vo všetkých dokumentoch (informačných systémoch) súvisiacich s vyššie uvedeným predmetom/konaním. Tento súhlas platí počas trvania zmluvy ako aj následnej archivácie predložených osobných materiálov a dokumentov. Kupujúci zároveň berie na vedomie, že spracúvané údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými predpismi SR a s platnými predpismi ES/EÚ a že kupujúci má právo písomne svoj súhlas odvolať. Kupujúci používaním internetového obchodu súhlasí tiež s tým, aby predávajúci spracúval poskytnuté osobné údaje v rozsahu zákona, i s tým, aby poskytol osobné údaje na ďalšie spracúvanie pre orgány štátnej správy, územnej samosprávy, pre iný orgán verejnej moci alebo inej osobe, prípadne inému subjektu, ktorý údaje nevyhnutne potrebuje ku svojej činnosti na základe zákona, na základe poverenia alebo na základe zmluvy, aj pre prípad cezhraničného prenosu údajov i do tretích krajín.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

· Distribútor si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné Obchodné Podmienky. Všetky zmeny a ich účinnosť vyhlasuje uverejnením na www.inktec.sk

NAŠE STRÁNKY

Reklamný prúžok

NÁKUPNÝ KOŠÍK


VirtueMart
Váš košík je prázdny

ANKETA